CSR - บริจาคระบบท่ออ๊อกซิเจน

วันที่ 7 ธันวาคม 2563 บริจาคระบบท่ออ๊อกซิเจนให้อาคารผู้ป่วยหลังใหม่โรงพยาบาลหนองหงส์ มูลค่า 600,000 บาท

Posted in Uncategorized