CSR-จัดตั้งกองทุนธนาคารน้ำเชื้อให้แก่ชมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อ

วันที่ 12 กุมภาพันธ์ 2566 จัดตั้งกองทุนธนาคารน้ำเชื้อให้แก่ชมรมผู้เลี้ยงโคเนื้อ ต.เมืองฝ้าย อ.หนองหงส์ จ.บุรีรัมย์ จำนวน 250,000 บาท