CSR-บริจาคสมทบการสร้างห้องคนไข้พิเศษ

วันที่ 21 กันยายน 2563 บริจาคสมทบการสร้างห้องคนไข้พิเศษโรงพยาบาลหนองหงส์ 250,000 บาท