CSR-บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรมสามหมู่บ้าน

วันที่ 2 พฤศจิกายน 2560 บริจาคเงินสนับสนุนกิจกรรม สามหมู่บ้าน (บ้านหนองย่างหมู บ้านประชาสามัคคี บ้านนหองม่วง) จำนวน 90,000 บาท