CSR - บริจาคเงินทุนสนับสนุนกิจการของโรงเรียน และโรงพยาบาล

วันที่ 1 เมษายน 2566
บริจาคเงินทุนสนับสนุนกิจการของโรงพยาบาลอำเภอหนองหงส์ 600,000 บาท และบริจาคเงินทุนเพือก่อตั้งกองทุนเพื่อการศึกษาโรงเรียนหนองหงส์พิทยาคม เป็นเงิน 1,000,000 บาท